Tuần Cửu Nhật Kính Lòng Chúa Thương Xót

Tuần Cửu Nhật Kính Lòng Thương Xót Chúa bắt đầu từ thứ Sáu Tuần Thánh cho tới Chúa Nhật thứ 2 Phục Sinh, là ngày Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa.

 • CD_LTX_50Kinh_Fast.mp3

 • Ngày thứ 01

 • Ngày thứ 02

 • Ngày thứ 03

 • Ngày thứ 04

 • Ngày thứ 05

 • Ngày thứ 06

 • Ngày thứ 07

 • Ngày thứ 08

 • Ngày thứ 09

 • Kinh cầu xin LTXC

 • Kinh Tạ ơn

 • Kinh xin giống trái tim Chúa

 • Kinh cầu cho các linh hồn tội lỗi