Liên hệ

3 bình luận

 1. Hiệp ý cầu nguyện cho các linh hồn hội viên mẹ cứu chuộc thủ đức
  Lạy ơn Đức Chúa Giêsu !
  Xưa bởi trời mà xuống thế gian 33 năm, chịu những sự thương khó cho 35 linh hồn hội viên mẹ cứu chuộc được rỗi thì rày chúng con xin cha cực lành tha tội cho 35 linh hồn con mọn ra khỏi thế gian này, hoặc còn nằm nơi Luyện Ngục cho được khỏi, cùng xin mở cửa tù rạc cho ra, mà đem lên chốn mọi sự phúc thật được xem thấy Đức Chúa Cha đời đời, cầu cho 35 Linh Hồn hội viên mẹ cứu chuộc cho được khỏi và lên Thiên Đàng, vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu . Linh hồn ấy đã khỏi thế này, mà bây giờ chúng con lần hạt cầu nguyện cho; hoặc là rày đã được lên chốn mọi sự phúc thật, được vui mừng mọi đàng, thì xin nhớ cầu cho cha mẹ, anh em, họ hàng, bạn hữu, con cháu, còn ở trong sóng gió biển cả là thế gian này, cho ngày sau được lên vào cửa Thiên Đàng . Hoặc các linh hồn ấy đền chưa đủ tội, Chúa rất công bằng vô cùng còn cầm nơi Luyện Ngục thì hãy cậy trông Cha rất Nhân Lành vô cùng phạt con làm vậy cho ngày sau được sáng láng tốt lành hơn nữa . Mà bây giờ mùa phúc đã hết, mùa tội phải đền, bao nhiêu kẻ còn sống hãy mở con mắt các linh hồn ra mà xem, vì sự tội lỗi là rể những của đắng làm vậy . AMEN.

  Miền Hố Nai
  1/ Chị Rosa M. Nguyễn Thị Năm Sn ….., Qđ tháng 4/2020, Gx Nam Hải.
  2/ Chị Maria Nguyễn Thị Hải Sn 1930, Qđ 7/3/2020, Gx Hà Nội.
  3/ Chị Maria Nguyễn Thị Đạp Sn 1932, Qđ 17/4/2020, Gx Hà Nội.
  4/ Chị Maria Vũ Thị Liễu Sn 1938, Qđ 27/4/2020, Gx Hà Nội.
  5/ Chị Anna M. Hoàng Thị Thành Sn 1937, Qđ 15/5/2020, Gx Xuân Trà.
  6/ Chị Maria Lý Thị Kiều Sn 1935, Qđ 17/5/2020, Gx Xuân Trà.
  Miền Phương Lâm
  1/ Chị Maria Phạm Thị Phương Sn 1958, Qđ 13/3,2020, Gx Trúc Lâm.
  2/ Anh Vinh Sơn M. Nguyễn Văn Toàn Sn 1940, Qđ 14/3/2020, Gx Ngọc Lâm.
  3/ Chị Maria Nguyễn Thị Đóa Sn 1937, Qđ 28/3/2020, Gx Phương Lâm.
  4/ Anh Gioakim M. Trịnh Văn Hợp Sn 1945, Qđ 4/5/2020, Gx Hòa Lâm.
  Miền Xuyên Mộc, Bà Rịa
  1/ Chị Maria Madalena Lê Thị Điểm Sn 1946, Qđ 4/5/2020, Gx Phú Vinh.
  2/ Chị Anna Nguyễn Thị Tra Sn 1946, Qđ 28/9/2019, Gx Lam Sơn.
  3/ Anh Phaolô M. Hoàng Văn Thái Sn … , Qđ 6/8/2019, Gx Đông Hải.
  4/ Anh Đaminh M. Trần Ngọc Thành Sn 1942, Qđ 9/3/2020, Gx Hòa Thuận.
  Miền Thủ Đức
  1/ Chị Anna Maria Nguyễn Thị Vạn Sn 1936, Qđ 13/4/2020, Gx Châu Bình.
  2/ Anh Phanxicô M. Nguyễn Văn Soạn Sn 1933, Qđ 30/4/2020, Gx Tam Hải.
  3/ Chị Maria Trần Thị Tâm Sn 1945, Qđ 2/5/2020, Gx Châu Bình.
  Miền Hòa Thanh
  1/ Chị Maria Nguyễn Thị Hiền Sn 1944, Qđ 4/4/2020, Gx Ngô Xá.
  2/ Chị Têrêsa M. Trần Thị Tươi Sn 1955, Qđ 16/4/2020, Gx Ngô Xá.
  3/ Chị Rosa M. Trần Thị Nụ Sn 1954, Qđ 10/5/2020, Gx Tiên Chu.
  Miền Gia Kiệm
  1/ Chị Têrêsa M. Nguyễn Thị Tiên Sn 1944, Qđ 9/5/2020, Gx Kim Thượng.
  2/ Chị Maria Nguyễn Thị Chất Sn 1939, Qđ 4/4/2020, Gx Võ Dõng.
  3/ Anh Giuse M. Nguyễn Văn Năm Sn 1935, Qđ 2/4/2020, Gx Martino.
  Miền Túc Trưng
  1/ Anh Micae M. Phạm Xuân Hải Sn 1934, Qđ 30/4/2020, Gx Suối Nho.
  2/ Chị Maria Nguyễn Thị Quế Sn 1940, Qđ 13/5/2020, Gx Suối Nho
  Miền An Bình
  1/ Anh Gioan M. Cao Văn Thức Sn 1954, Qđ 12/5/2020, Gx Tâm An.
  2/ Chị Maria Nguyễn Thị Nuôi Sn 1932, Qđ 7/5/2020, Gx Minh Hòa.
  Miền Phú Thịnh
  1/ Chị Maria Nguyễn Thị Thanh Tâm Sn 1959, Qđ 13/2/2020, Gx Tân Thành.
  2/ Chị Maria Nguyễn Thị Thiêm Sn 1952, Qđ 28/4/2020, Gx Giang Điền.
  Miền Chí Hòa
  1/ Chị Maria Nguyễn T Kim Đính Sn 1939, Qđ 22/4/2020, Gx Thái Hòa.
  Miền Phước Lý
  1/ Chị Maria Nguyễn Thị Vẻ Sn 1950, Qđ 13/5/2020, Gx Bắc thần
  Miền Tân Sơn Nhì
  1/ Chị Philummina Nguyễn Thị Hồi Sn 1931, Qđ 21/4/2020, Gx Tân Việt.
  Miền Hóc Môn
  1/Chị Maria Nguyễn Thị Sồi Sn 1934, Qđ 6/5/2020, Gx Tân Mỹ.
  Miền Tân Mai
  1/ Chị Maria Lưu Thị Thìn Sn 1963, Qđ 23/4/2020, Gx Bình An.
  Miền Xóm Mới
  1/ Chị Maria Hoàng Thị Lượt Sn 1938, Qđ 13/5/2020, Gx Hà Nội.

  Miền Hố Nai
  1/ Chị Rosa M. Nguyễn Thị Năm Sn ….., Qđ tháng 4/2020, Gx Nam Hải.
  2/ Chị Maria Nguyễn Thị Hải Sn 1930, Qđ 7/3/2020, Gx Hà Nội.
  3/ Chị Maria Nguyễn Thị Đạp Sn 1932, Qđ 17/4/2020, Gx Hà Nội.
  4/ Chị Maria Vũ Thị Liễu Sn 1938, Qđ 27/4/2020, Gx Hà Nội.
  5/ Chị Anna M. Hoàng Thị Thành Sn 1937, Qđ 15/5/2020, Gx Xuân Trà.
  6/ Chị Maria Lý Thị Kiều Sn 1935, Qđ 17/5/2020, Gx Xuân Trà.
  Miền Phương Lâm
  1/ Chị Maria Phạm Thị Phương Sn 1958, Qđ 13/3,2020, Gx Trúc Lâm.
  2/ Anh Vinh Sơn M. Nguyễn Văn Toàn Sn 1940, Qđ 14/3/2020, Gx Ngọc Lâm.
  3/ Chị Maria Nguyễn Thị Đóa Sn 1937, Qđ 28/3/2020, Gx Phương Lâm.
  4/ Anh Gioakim M. Trịnh Văn Hợp Sn 1945, Qđ 4/5/2020, Gx Hòa Lâm.
  Miền Xuyên Mộc, Bà Rịa
  1/ Chị Maria Madalena Lê Thị Điểm Sn 1946, Qđ 4/5/2020, Gx Phú Vinh.
  2/ Chị Anna Nguyễn Thị Tra Sn 1946, Qđ 28/9/2019, Gx Lam Sơn.
  3/ Anh Phaolô M. Hoàng Văn Thái Sn … , Qđ 6/8/2019, Gx Đông Hải.
  4/ Anh Đaminh M. Trần Ngọc Thành Sn 1942, Qđ 9/3/2020, Gx Hòa Thuận.
  Miền Thủ Đức
  1/ Chị Anna Maria Nguyễn Thị Vạn Sn 1936, Qđ 13/4/2020, Gx Châu Bình.
  2/ Anh Phanxicô M. Nguyễn Văn Soạn Sn 1933, Qđ 30/4/2020, Gx Tam Hải.
  3/ Chị Maria Trần Thị Tâm Sn 1945, Qđ 2/5/2020, Gx Châu Bình.
  Miền Hòa Thanh
  1/ Chị Maria Nguyễn Thị Hiền Sn 1944, Qđ 4/4/2020, Gx Ngô Xá.
  2/ Chị Têrêsa M. Trần Thị Tươi Sn 1955, Qđ 16/4/2020, Gx Ngô Xá.
  3/ Chị Rosa M. Trần Thị Nụ Sn 1954, Qđ 10/5/2020, Gx Tiên Chu.
  Miền Gia Kiệm
  1/ Chị Têrêsa M. Nguyễn Thị Tiên Sn 1944, Qđ 9/5/2020, Gx Kim Thượng.
  2/ Chị Maria Nguyễn Thị Chất Sn 1939, Qđ 4/4/2020, Gx Võ Dõng.
  3/ Anh Giuse M. Nguyễn Văn Năm Sn 1935, Qđ 2/4/2020, Gx Martino.
  Miền Túc Trưng
  1/ Anh Micae M. Phạm Xuân Hải Sn 1934, Qđ 30/4/2020, Gx Suối Nho.
  2/ Chị Maria Nguyễn Thị Quế Sn 1940, Qđ 13/5/2020, Gx Suối Nho
  Miền An Bình
  1/ Anh Gioan M. Cao Văn Thức Sn 1954, Qđ 12/5/2020, Gx Tâm An.
  2/ Chị Maria Nguyễn Thị Nuôi Sn 1932, Qđ 7/5/2020, Gx Minh Hòa.
  Miền Phú Thịnh
  1/ Chị Maria Nguyễn Thị Thanh Tâm Sn 1959, Qđ 13/2/2020, Gx Tân Thành.
  2/ Chị Maria Nguyễn Thị Thiêm Sn 1952, Qđ 28/4/2020, Gx Giang Điền.
  Miền Chí Hòa
  1/ Chị Maria Nguyễn T Kim Đính Sn 1939, Qđ 22/4/2020, Gx Thái Hòa.
  Miền Phước Lý
  1/ Chị Maria Nguyễn Thị Vẻ Sn 1950, Qđ 13/5/2020, Gx Bắc thần
  Miền Tân Sơn Nhì
  1/ Chị Philummina Nguyễn Thị Hồi Sn 1931, Qđ 21/4/2020, Gx Tân Việt.
  Miền Hóc Môn
  1/Chị Maria Nguyễn Thị Sồi Sn 1934, Qđ 6/5/2020, Gx Tân Mỹ.
  Miền Tân Mai
  1/ Chị Maria Lưu Thị Thìn Sn 1963, Qđ 23/4/2020, Gx Bình An.
  Miền Xóm Mới
  1/ Chị Maria Hoàng Thị Lượt Sn 1938, Qđ 13/5/2020, Gx Hà Nội.

  • Gia đình cầu nguyện Núi Đức Mẹ xin chân thành cảm ơn Quý Anh Chị đã hiệp thông.
   Ý nguyện của Quý Anh Chị sẽ hiệp thông trong tối cầu nguyện của Gia đình cầu nguyện Núi Đức Mẹ,
   nhà thờ Huyện Sỹ, (Gx Chợ Đũi) số 1 Tôn Thất Tùng – Q.1 – Sài Gòn. Lúc 19giờ30 ngày 12.06.2020.

   Kính mời xem trực tiếp buổi cầu nguyện tại

   http://huyha.net

 2. Hiệp ý cầu nguyện cho các linh hồn
  Lạy Chúa là Thiên Chúa, xin nghe lời chúng con cầu nguyện cho những anh chị em Hội viên tận hiến mẹ cứu chuộc đã qua đời . Xin cho họ xứng đáng chung phần trong Nước Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.[4]
  _ Anna dương thị biến gx tam hà
  _ Maria hoàng thị ý gx châu bình
  _ giuse Nguyễn Văn truyền gx tân mai
  _ maria phạm thị ánh hạnh gx tân mai
  _ maria Nguyễn Thị Trâm gx bùi hiệp
  _ đaminh phạm văn khương gx tân thái sơn
  _ giuse bùi Văn Phương gx bình thuận
  _ Anna võ thị tư gx chánh tòa xuân lộc
  _ matta cao thị nưa gx chánh tòa xuân lộc
  _ phanxico Nguyễn Văn cư gx trà cổ

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*


Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.