Hình ĐHY Filoni thăm mục vụ Giáo hội Việt Nam: Ngày thứ năm 23.01.2015 – ĐHY Filoni thăm Mục vụ Đà Nẵng

08

Xin Click vào đây để xem hình