Đức Hồng y Filoni chủ sự thánh lễ tại nhà thờ Đức Bà 25/1/2015