Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm Giảng lễ Giới trẻ tại Nt Chánh Tòa Mỹ Tho 06.09.2014

http://youtu.be/VwZ4tOmxQlk