Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm giảng lễ bổn mạng Các bà mẹ Công giáo TGP

http://youtu.be/VxkEh7Z3OiU