Chặng thứ Mười Bốn – Táng xác Chúa vào huyệt đá mới – Khu vườn mới