Chặng thứ Mười Ba – Đưa xác Chúa xuống khỏi thập giá – Tình yêu mạnh hơn sự chết