Chặng thứ Hai – Chúa Giêsu vác thánh giá – Gỗ nặng của thập giá