Cầu nguyện hàng ngày: Thứ Hai Tuần IV Mùa Chay

Thánh Lễ: Thứ Hai (26.08.2022 – Tuần XVIII Thường niên)

Kinh Mân Côi: Mầu Nhiệm Vui

Chuỗi kinh Lòng Chúa Thương Xót