Bài giảng Chúa Nhật IV Mùa Vọng năm B (Dòng St. Paut, năm 2000)

Bài giảng Chúa Nhật IV Mùa Vọng năm B (Dòng St. Paut, năm 2000)

Trình bày:  Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm