Bài giảng Chúa Nhật III Mùa Thường Niên – năm B (Nhà thờ Đức Bà 2000)

Trình bày:  Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm

http://youtu.be/mfNqVUwGNUs