Ý Nghĩa Lịch Sử của Đền Thánh Gioan Lateran và Bài Phúc Âm Tuần Này

 

 DenThanhJohnLateran9-11

Đền Thánh Gioan Lateran ở Roma được xây bởi Hoàng Đế Constantine năm 324 để kính nhớ Đấng Cứu Thế nhưng sau này đã được đổi tên là Đền Thờ của Thánh Gioan Tẩy Giả và Thánh Sử Gioan.  Nơi đây cũng là chỗ để cho các Đức Giáo Hoàng ngự trị, nhưng đền thờ này qua bao nhiêu thế kỷ đã bị hư hại rất nhiều vì chiến tranh, động đất, hay hỏa hoạn; khi vị Tân Giáo Hoàng, Martin V, được bầu lên năm 1417 và trở về đền thánh này sau thời kỳ các giáo hoàng bị cầm giữ ở Avignon, ngài đã thấy sự xụp đổ chưa từng thấy của đền thánh và đã quyết chọn Vatican làm nơi trú ngụ, một nơi cũng được Hoàng Đế Constantine xây dựng nên. 

 

Những dữ kiện kể trên được minh chứng bằng những dữ kiện sau đây: Trong Đền Thánh này có chứa một tảng đá cẩm thạch của cầu thang mà Chúa Giêsu bước qua khi đi gặp Tổng Trấn Philatô với giấu tích của những giọt máu của Chúa Giêsu, và một mảnh gỗ của Bàn Tiệc Ly của Chúa Giêsu – đó là những lý do tại sao các khách hành hương được khuyến dụ nên quỳ gối khi đi vào đền thánh này; thêm vào đó, nơi đây có giữ một mảnh gỗ của bàn thờ mà Thánh Phêrô đã cử hành thánh lễ trong thời gian bị cầm tù ở Roma, xương sọ của Thánh Phêrô và Phaolô cũng đã được giữ ở đây một thời gian, năm Công Đồng hội nghị để bàn về những việc quan trọng trong lịch sử giáo hội đã diễn tiến ở đây, và Thỏa Hiệp Lateran giữa Chính Quyền Nước Ý và Vatican năm 1929 để chính thức công nhận lãnh địa của Giáo Hội Công Giáo ở Vatican cũng đã dược ký nhận ở đền thánh này.

 

Về bài Phúc Âm tuần này (Ga 2:13-22), cả bốn Thánh Sử đều nhắc tới việc Chúa Giêsu thanh tẩy đền thờ – sự kiện này nói lên rằng chuyện này đã có thật!  Phúc Âm Nhất Lãm kể sụ kiện này vào phần cuối của cuộc đời của Chúa sau khi Ngài vào Thành Thánh Giêrusalem như một Vị Cứu Tinh… nhưng Thánh Gioan kể việc này ngay từ những ngày đầu khi Chúa Giêsu rao giảng Tin Mừng với những giấu lạ Ngài làm sau khi làm phép lạ hóa nước thành rượu ở Cana.  Điều này chứng tỏ rằng Chúa Giêsu cùng với thân xác của Ngài là một Đền Thờ Mới và chính Ngài cũng là Con Chiên mới được sát tế để đền bù cho tội lỗi của toàn thể nhân loại.  Sự khác biệt giữa Phúc Âm Thánh Gioan và Phúc Âm Nhất Lãm chỉ nói lên những nhận xét theo lịch sử tùy theo nhãn quan của các Thánh Sử; nhưng Thánh Gioan muốn nhấn mạnh rằng Chúa Giêsu sẽ là một của lễ tinh tuyền và là một nghi thức mới thay cho việc sát tế các con chiên theo nghi thức cũ.

 

Lý do tại sao Chúa Giêsu đã nói: “Đừng biến Nhà Cha Ta thành hang trộm cướp…” (Ga 2:16) cũng có thể mang ý nghĩa thích hợp cho việc chúng ta cầu nguyện cho các Đẳng Linh Hồn trong tháng 11 hằng năm vì Thánh Gioan đã viết: “Nhà Cha ta có nhiều phòng ốc, nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi để dọn chỗ cho anh em…” (Ga 14:1-4).  Thêm vào đó chúng ta cũng phải suy nghĩ thêm về đền thánh của chúng ta: Đừng biến nhà thờ thành nơi tranh chấp, cãi cọ, nói xấu hay nguyền rủa nhau.  Giáo Hội của chúng ta cũng phải được thanh tẩy đi khỏi những ô uế đã làm cho đền thánh này mất đi vẻ thánh thiện!

 

LM JP Vũ Minh

 

*******************

 

The Historical Facts about Saint John Lateran Basilica and this week’s Gospel

 

Saint John Basilica was constructed by Emperor Constantine in 324 to honor Our Savior but this name was chosen to commemorate Saint John the Baptist and Saint John the Evangelist.  Many Popes had resided here but this basilica had been damaged through many wars, earthquakes and fires… when Pope Martin V was chosen in 1417, and he went back to this basilica after the period when many popes were exiled in Avignon – he found that this basilica was so badly damaged that he had decided to make his residence in the Vatican which also was constructed by Emperor Augustine.

 

The above facts had been manifested by the following evidences: This basilica embodied a marble stone of the ladder step which Our Lord Jesus had set his feet on his to meet Pilatus with obvious trace of the drops of His blood, a piece of the table of the Last Supper of Our Lord – that’s the reason why pilgrims were advised to get in this basilica on their knees; additionally, this basilica also kept a piece of the altar which Saint Peter celebrated Mass during his imprisonment in Rome, the head bones of Saints Peter and Paul were also stored here for a period of time, fine Church Councils had also taken place here to determine many important businesses in the Church, and the Lateran Pacts, which was signed between the Italian Government and the Vatican in order to secure the territorial of the Catholic Church was also taken place here.

 

Concerning the today’s Gospel (Jn 2:13-22), all four Evangelists did mention the fact about Our Lord Jesus cleansed the Holy Temple – this fact had indicated that that this event did really take place.  The Synoptic Gospels mentioned this event after Our Lord’s glorious entrance to the Holy Temple Jerusalem as the Savior… however, the Gospel of Saint John mentioned this event from the early stage of Our Lord’s ministry with His many signs after the miracle of turning water into wine in Cana.  This fact could also mean that Our Lord Jesus with His body had become the New Temple and He was also the New Sacrificial Lamb being offered for the salvation of all mankind.  The difference between the Synoptic Gospels would have placed this event based on their points of view; Saint John’s, on the other hand, had wanted to emphasize that Our Lord Jesus will be the pure sacrifice and the new ritual to replace the old one’s in ancient worship. 

 

The reason why Our Lord Jesus said: “Stop making My Father’s House to the den of thieves…” (Jn 2:16) could be appropriated as we prayed for All Souls in November because Saint John wrote: “My Father’s House had many mansions, if not, I would have stated that I had gone to prepare a dwelling place for you…” (Jn 14:1-4).   Moreover, we also need to think further about our own sacred place: Don’t turn worship space into a place for internal struggle, quarrel, bad mouth, or condemnation of one another.  The Church also needed to purify herself from all iniquities in order to preserve her holiness.  

Rev. JP Minh Vũ