Thánh lễ đầu tiên tại G.x Chính tòa Mỹ Tho của ĐC Phêrô Nguyễn Văn Khảm CN XXIII

chakhamgiang