Phút lắng đọng Lời Chúa – Thứ Tư Tuần Thánh

Phút lắng đọng Lời Chúa

 

THỨ TƯ TUẦN THÁNH

Mt 26,14-25

 

Lời Chúa:

“Kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với Thầy, đó là kẻ nộp Thầy”. (Mt 26,23)

Câu chuyện minh họa:

Tần Mục Công đi săn ở núi Lương Sơn. Đang đêm bị quân gian vào lấy cấp mất con ngựa. Mục Công sai người đi tìm. Tìm đến chân núi Kỳ Sơn, thấy có một bọn hơn 100 người đang tụ tập nhau lại ăn thịt con ngựa của Mục Công, quân sĩ về báo với Tần Mục Công và xin đem người đến vây bắt cả bọn.

Tần Mục Công nói:

– Không nên. Ngựa đã chết mất rồi, nay ta đem quân đến giết người nữa, dân bảo ta quí ngựa hơn người.

Nói xong, truyền đem mấy hủ rượu ngon đến cho bọn ăn trộm ngựa và bảo quân lính nói rằng: “Chúa Công chúng tôi thấy các người ăn thịt ngựa mà thiếu rượu sợ kém ngon, nên cho chúng tôi mang rượu đến cho các người dùng”.

Bọn ăn trộm ngựa thấy vậy bảo nhau:

– Biết là chúng ta ăn trộm ngựa, chúa công đã không trừng phạt mà còn đem rượu nữa, bao giờ chúng ta mới đền được ơn này?

Ít lâu sau, Tần Mục Công cất quân di đánh nước Tấn, bị quân Tấn vây khốn. Bỗng có một nhóm dũng sĩ hơn ba trăm người kéo đến giải vây. Hỏi ra mới biết đó là bọn ăn trộm ngựa năm xưa.

Suy niệm:

Chúa biết trước sự phản bội của Giuđa nên Người lên tiếng thức tỉnh ông để ông hồi tâm quay lại con đường ngay chính. Nhưng đồng tiền đã che lấp con tim ông, Chúa không còn là tất cả của cuộc đời ông nữa. Không vì thế mà Chúa bỏ ông, Chúa vẫn yêu thương và đối xử tốt với ông, Ngài còn chấm bánh đưa cho ông nữa. Ngài luôn tìm cơ hội để giúp ông tỉnh ngộ nhưng ông đã đánh mất ơn cứu độ. Lòng nhân từ của Chúa luôn bao phủ trên con người dù con người tội lỗi.

Chúa luôn cho chúng ta nhiều cơ hội để sửa đổi, chúng ta có biết tận dụng những cơ hội ấy chưa? Trong những ngày cao điểm này, nhìn vào cuộc thương khó Chúa, chúng ta soi rọi vào tâm hồn để cảm nghiệm tình Chúa dành cho chúng ta cao cả dường nào?

Lạy Chúa, xin giúp con biết nhận ra tình yêu của Chúa mà ăn năn hối cải để mỗi ngày con trở nên đẹp lòng Chúa hơn.

Têrêsa Mai An