MVTT Tổng giáo phận Sài Gòn: Ngày Thế giới Truyền Thông xã hội thứ 47