Lễ cải táng Hài Cốt Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp (4/3/2010)

Lễ cải táng Hài Cốt Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp (4/3/2010)