Hình đoàn hành hương LCTX Sài Gòn hành hương Lavang 8/2016

Đoàn hành hương thăm Linh mục Gioan Baotixita Lê Qang Quý, Chánh xứ Trí Bưu

Giờ kinh tối của đoàn hành hương

Xem thêm hình Đoàn hành hương LCTX Sài Gòn hành hương Lavang ngày 11 – 13/8/2016