ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ KHÁNH THÀNH TẤM BIA QUẢNG TRƯỜNG CHÂN