Đức Tân Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn và người dân tộc tại Tu viện Trinh Vương – Phú Hiệp