Đức Cha Phêrô giảng lễ vọng Phục Sinh tại Nhà thờ Mỹ Trung, Gp Mỹ Tho