Đức Cha Phê-rô Nguyễn Văn Khảm bài giảng Thánh lễ bế mạc năm Đức tin

http://youtu.be/ZpXQKD5KeiE