Đêm Thánh vô cùng (Elvis Phương)

http://youtu.be/ i5lio1zvBY0