Chương trình Đại hội kính LCTX lần thứ Nhất tại La vang (13/8/2014)

chuongtrinhlavang2014

TRUNG TÂM THÁNH MẪU TOÀN QUỐC LAVANG

ĐẠI HỘI KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

LẦN THỨ NHẤT

13-08-2014

1-    Lời dẫn khai mạc ………( 03phút) (Tâm  soạn và đọc)( Cộng đoàn đứng)

2-    Hát “ Thờ lạy Chúa” …………………………………………( 03phút) ( CĐ quỳ)

3-    Lời dẫn mở đầu………………………………………………..( 02 phút)

4-    Làm dấu và hát : ‘’ Cầu Xin Chúa Thánh Thần’’.    ( 03 phút ) (CĐ đứng)

5-    Cầu nguyện mở đầu :………………………                 ( 05 phút) ( CĐ ngồi)

6-    Hát ‘’ Giuse Xóm Nhỏ’’(Cầu xin Thánh Gia)           ( 03 phút)( CĐ đứng )

7-    Sám hối….Hát ‘’ Giọt Lệ thống Hối’’.                     ( 03 phút) ( CĐ quỳ )

8-    Lần chuỗi Mân Côi :  Năm Màu Nhiệm Mừng         ( 40 phút)

      -Lời dẫn vào chuỗi Mân Côi ( Tâm đọc)                 ( 01 phút ) ( CĐ đứng )

-Kinh Lạy Cha, 03 Kinh Kính Mừng, Sáng Danh, Hát kinh Tin Kính. ( 06phút ) (CĐ đứng )

  • Màu nhiệm mừng thứ nhất:  Hát            ‘’ Tâm tình hiến dâng’’
  • Màu nhiệm mừng thứ hai:    Hát:           ‘’ Đền Tạ Trái Tim  Mẹ’’
  • Màu nhiệm mừng thứ ba :    Hát             ‘’Lòng Chúa ái Tuất’’
  • Màu nhiệm mừng thứ tư :    Hát             ‘’ Mẹ là bóng mát”.
  • Màu nhiệm mừng thứ năm:  Hát             ‘’ Dấu ấn tình yêu’’.

 ( Sau mỗi chục hát    Ave, ave ….Lời dẫn (Tâm đọc)…Bài hát.

 Chục thứ Nhất và thứ Năm Cộng đoàn quỳ, chục thứ Hai ,Ba, Tư Cộng đoàn ngồi, khi hát Cộng đoàn đứng)

9-    Sứ điệp của Chúa về  LTX                                   ( 01phút ) ( Tâm đọc)

       Cầunguyện                                                       ( 05phút ) (CĐ quì)

10-  Hát : ‘’ Phút linh thiêng’’                                     ( 03 phút )

11-  Thinh lặng, cầu nguyện riêng                             ( 02phút)

12-   Lần chuỗi thương xót.                                       ( 20phút )

        Sau mỗi chục hát điệp khúc           ‘’ Ngợi ca LTX Chúa’’       ( Hai lần)

13-   Hát : ‘’ Ngợi ca  LTX Chúa’’.                               ( 03 phút) ( CĐ đứng)

14-   Kinh cầu xin  LTX Chúa.                                    ( 02 phút)

15-   Kinh tận hiến.

16-   Cha cất Mình Thánh Chúa

        ( Hát : Này con là đá, +  Đây Nhiệm Tích)        (CĐ Quì)

17-   Lời dẫn kết thúc phần cầu nguyện.  (CĐ đứng)

18-   Hát: ‘’ Trước mắt Cha’’                                     ( 03phút)  (CĐ đứng )

19-   Đại Lễ kính LCTX do Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh chủ tế 

        Nhập lễ: Lên Đền Thánh

        Đáp ca: TV 102 Đấng từ bi + Alleluia

        Dâng lễ: Tựa làn trầm hương

        Hiệp lễ: Con gặp Chúa

        Lòng Chúa bao dung

        Tôi không còn cô đơn         

20-   Kết thúc Thánh  Lễ : Hát‘’Tán tụng hồng ân’’.