Chặng thứ Năm – Ông Simon vác đỡ thánh giá Chúa – Bàn tay thân hữu đỡ nâng