Chặng thứ Mười – Chúa Giêsu bị lột áo – Hiệp nhất và phẩm giá