Cầu nguyện hàng ngày: Thứ Sáu Tuần XXXI Thường Niên

Thánh Lễ: Thứ Sáu Tuần XXXI Thường Niên

Kinh Mân Côi: Mầu Nhiệm Thương

Chuỗi kinh Lòng Chúa Thương Xót