Cầu nguyện hàng ngày: Thứ Sáu Tuần V Mùa Chay

Thánh Lễ: Thứ Sáu Tuần V Mùa Chay

Kinh Mân Côi: Mầu Nhiệm Thương

Chuỗi kinh Lòng Chúa Thương Xót