Cầu nguyện hàng ngày: Thứ Bảy Tuần XXVIII Thường Niên

Thánh Lễ: Thứ Bảy Tuần XXVIII Thường Niên

Kinh Mân Côi: Mầu Nhiệm Vui

Chuỗi kinh Lòng Chúa Thương Xót