Cầu nguyện hàng ngày: Thứ Ba Tuần IV Thường Niên

Thánh Lễ: Thứ Ba Tuần IV Thường Niên

Kinh Mân Côi: Mầu Nhiệm Thương

Chuỗi kinh Lòng Chúa Thương Xót