Buổi triều yết chung cuối cùng triều Giáo Hoàng Bênêđíctô thứ 16