Bài giảng Chúa Nhật V Mùa Thường Niên – năm B (Nhà thờ Đức Bà SG năm 2000)

Trình bày:  Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm