Bài giảng Chúa nhật Lễ Lá – Năm B – (Mc 14,1 – 15,47) (ĐC Phêrô Nguyễn Văn Khảm)