Bài giảng Chúa Nhật 33 Thường Niên A – Kính trọng thể các Thánh Tử Đạo Việt Nam (Nhà thờ Đức Bà, 2005)

 

Trình bày:  Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm

cac-thanh-tu-dao-viet-nam