Bài giảng Chúa Nhật 26 Thường Niên A (Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, năm 1999)

26tna_5_0