Bài giảng Chúa Nhật 2 Mùa Vọng năm B (Dòng Thánh Phaolô Sài Gòn, năm 2000)

CN 02 MuaVong

 Trình bày:  Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm

[/audi