Audio ĐHY Filoni hiệp dâng Thánh lễ tại nhà thờ Chính tòa Hà Nội