40 Bài suy niệm mùa chay – Bài 5: Bất cứ ai kêu cầu Danh Chúa sẽ được cứu thoát