40 Bài suy niệm mùa chay – Bài 2: Sống trong lề luật Chúa