12 Điều Hứa Cho Những Ai Sùng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu

(Tại Đan Viện “Thăm Viếng” (Visitation) ở Paray- le monial (Pháp), Chúa Giêsu đã hiện ra với nữ tu Maria Marguerita Alacoque, và hứa sẽ ban đầy dẫy ân sủng cho những ai tôn sùng Thánh Tâm Chúa:
01. Cha sẽ ban cho những ai Tôn thờ Thánh Tâm, tất cả những ơn cần thiết, để họ làm tròn công việc của đấng bậc mình.
02. Cha sẽ ban ơn Hoà Thuận, và Bình an trong gia đình họ.
03. Cha sẽ an ủi họ trong cơn gian khổ.
04. Trái tim Cha sẽ là nơi ẩn náu cho suốt đời họ, nhất là trong giờ lâm chung.
05. Cha sẽ chúc phúc tràn trề cho các công việc họ làm.
06. Kẻ có tội sẽ tìm thấy trong Thánh Tâm Cha, suối nguồn và lòng thương xót vô biên.
07. Các linh hồn sốt sắng sẽ mau tiến tới điểm trọn lành.
08. Các linh hồn khô khan sẽ trở nên sốt sắng.
09. Cha sẽ chúc phúc cho các gia đình có trưng bày và tôn kính ảnh Cha.
10. Cha sẽ ban cho các Linh mục tài lay chuyển những tâm hồn trai đá nhất.
11. Những kẻ truyền bá việc tôn sùng Thánh Tâm Cha, sẽ đựơc khắc tên vào tim Cha, không bao giờ phai mờ.
12. Bởi lòng thương xót quá bội của Thánh Tâm Cha, Cha hứa rằng: “Tình Thương Yêu toàn năng của Cha, sẽ ban cho tất cả những  ai RƯỚC LỄ CHÍN LẦN LIỀN TIẾP THỨ SÁU ĐẦU THÁNG được ăn năn thống hối, trong giờ lâm chung.
Họ sẽ không qua đời trong lúc còn mất nghĩa cùng Cha, hoặc chưa kịp lãnh nhận các Bí Tích của Hội Thánh. Thánh Tâm Cha là nơi ẩn náu an toàn cho giây phút cuối cùng của đời họ