Đức Thánh Cha Phanxicô hoàn tất việc thành lập Ủy Ban Bảo Vệ Trẻ Em

VATICAN: Đức Thánh Cha Phanxicô đã hoàn tất việc thành lập Ủy ban bảo vệ trẻ em với việc chỉ định 17 thành viên, trong đó có 8 phụ nữ.

Cha Lombardi, Giám đốc Phòng báo chí Tòa Thánh, đã cho biết như trên. Chủ tịch Ủy ban là ĐHY Sean O’Malley. Ngoài ba thành viên ngưòi Mỹ và hai thành viên người Anh, các thành viên khác thuộc nhiều quốc tịch và nền văn hóa khác nhau gồm các nước: Colombia, Pháp, Ailen, Philippines, Anh quốc, Niu Dilen, Zambia, Nam Phi, Australia, Italia, Ba Lan, Argentina và Đức. Tất cả đều là các chuyên viên hiểu biết vấn đề và có nhiều kinh nghiệm. Qua việc chỉ định này, Giáo Hội cương quyết đương đầu với một vấn đề trầm trọng trong xã hội ngày nay.

Ủy ban sẽ nhóm phiên họp khoáng đại đầu tiên trong các ngày 6-8 tháng hai năm tới 2015. (SD 17-12-2014)

Linh Tiến Khải

(Vatican 2014-12-17)