Những hình ảnh cảm động trong cuộc gặp gỡ giữa ĐTC và hơn 30 ngàn bạn trẻ