Học hỏi về Phúc Âm Chúa Nhật: XXVIII TN A

 

Trình bày:  Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

llamado de Jesús

1. Thánh hoá

2. Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XXVIII TNA (Mt 22,1-14)