Cầu nguyện hàng ngày: Thứ Bảy Tuần II Mùa Phục Sinh

Thánh Lễ: Thứ Bảy Tuần II Mùa Phục Sinh

Kinh Mân Côi: Mầu Nhiệm Vui

Chuỗi kinh Lòng Chúa Thương Xót