Bài giảng Chúa Nhật II Mùa Thường Niên – năm B (Dòng Thánh Phaolo Sài Gòn 2008)

CN II TNB - 3_0

Trình bày:  Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm