Audio Bài giảng Chúa Nhật V Mùa Chay – năm B (ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm)


Trình bày:  Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm