Video Bài giảng: “Để Lời Được Lớn Lên”: Chúa Nhật XXXII TN C, Lm. Gc. Phạm Văn Phượng