Giáo xứ Tân Định: Tờ tin số 363

 

 

Tờ tin giáo xứ Tân Định phát hành để gửi đến các hộ gia đình lương và giáo thuộc Họ đạo Tân Định cũng như cho mọi khách vãng lai tham dự thánh lễ Chúa Nhật tại nhà thờ giáo xứ. Tờ tin gồm có Lời nhắn nhủ của linh mục chính xứ, những thông tin cũng như các sinh hoạt trong giáo xứ.

Giáo xứ Tân Định đã trung thành sử dụng phương tiện truyền thông này như một cách phổ biến Lời Chúa, liên kết giáo dân và loan báo Tin Mừng trong nhiều năm qua. Nhờ đó đã đoàn kết được nhiều thành phần trong giáo xứ và giúp mọi người gắn bó với nhau hơn.

Click vào đây để xem