Giáo xứ Thánh Phaolô 3: Thánh lễ Thêm sức 2014 (Bài giảng của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm)

14- các em Thêm suc_resize

Tin Mừng & Bài giảng của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm