Đại hội Lavang lần thứ 30 (13 -15/8/2014)

http://youtu.be/8tTWC4kIvzQ